نکات مهم!

1- تنها بازی های اسلات قسمت کازینو به همراه بازی های بلک جک و گیم شو کازینو زنده شامل کش بک می شوند.

2- جدول درصد کش بک قابل دریافت برای حساب های تومانی

باخت ازباخت تادرصد
0 IRT299,999 IRT0%
300,000 IRT2,999,999 IRT2%
3,000,000 IRT8,999,999 IRT3%
9,000,000 IRT19,999,999 IRT4%
20,000,000 IRT5%

3- جدول درصد کش بک قابل دریافت برای حساب های دلاری و تتری

<
باخت ازباخت تادرصد
0 $5.99 $0%
6 $99.99 $3%
100 $499.99 $5%
500 $999.99 $7%
1000 $10%