قوانین توتو

توتو یک نوع بازی است که در آن شرکت کنندگان نتیجه تعداد مشخصی مسابقه فوتبال را پیش بینی میکنند.وین نود فرمهای تمامی شرکت کنندگان را تا قبل از شروع اولین بازی فوتبال در مخزن توتو جمع آوری میکند. بعد از اعلام نتیجه تمامی مسابقات فوتبال موجود در فرم توتو، جایزه بین برندگان بر اساس قوانین زیر تقسیم میشود.

- شرکت کننده کسی است که فرم خود را براساس قوانین توتو در مخزن توتو ثبت میکند. شرکت کننده باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد.

- نتیجه نهایی مسابقات فوتبال همان نتیجه ای است که در وقت متعارف مسابقه بدست می آید مگر اینکه به غیر از این اعلام شده باشد. به این ترتیب نتیجه ای که بعد از پایان وقت متعارف مسابقه در وقت های اضافه یا پنالتی بدست می آید در بازی های توتو منظور نمیشود.

- مسابقاتی که در زمان مشخص شده شروع نشوند یا در حین مسابقه دچار وقفه شوند باطل هستند. مسابقاتی که برنامه برگزاری آنها تغییر کرده باشد بطوری که این تغییر باعث شود اعلام برنده های بازی توتو بیش از ۲۴ ساعت دچار تاخیر شود باطل هستند.

- اگر ۳ مسابقه یا بیشتر باطل شوند، در اینصورت تمامی فرم های بازی توتو باطل شده و مبالغ فرم های به حساب کاربری شرکت کنندگان برگردانده خواهد شد.

- حداقل مبلغ فرم های توتو 1024 تومان است و حداکثری برای مبلغ فرم ها وجود ندارد.

- هر بازی توتو سه گروه برنده دارد:
برنده های اول: تمامی فرمهای با بیشترین پیش بینی درست
برنده های دوم: تمامی فرمهای با بیشترین پیش بینی درست بعد از برنده های اول
برنده های سوم: تمامی فرمهای با بیشترین پیش بینی درست بعد از برنده های دوم

- ۷۰٪ مبالغ جمع آوری شده در مخزن توتو به عنوان جایزه توتو در نظر گرفته میشود که بین سه گروه برنده تقسیم میشود:
برنده های اول: ۶۵٪ از جایزه توتو
برنده های دوم: ۲۵٪ از جایزه توتو
برنده های سوم: ۱۰٪ از جایزه توتو

- اگر یک یا دو بازی باطل شده باشند، در این صورت جایزه توتو به صورت سهم بندی بین برندگان تقسیم میشود. هر فرمی که بیش از یک گزینه برای بازی ها باطل شده داشته باشد، سهم بیشتری از جایزه توتو خواهد برد. اگر یک بازی باطل شده باشد، فرم های با ۲ گزینه برای بازی باطل شده ۲ سهم و فرمهای با ۳ گزینه ۳ سهم از جایزه توتو خواهند برد. برای دو بازی باطل شده، سهم برنده ها از حاصلضرب تعداد گزینه ها برای بازی های حذف شده محاسبه میشود.